Badania na broń w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

Są to obowiązkowe badania dla osób posiadających lub chcących posiadać broń ostrą i gazową oraz mat. wybuchowe. Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Badania psychologiczne skierowane są do:

- osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)

- osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)

- osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)

- inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)

- kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)

- kuratorów sądowych (Dz.U. 01.98.1071)

- detektywów (Dz. U. 04.121.1265)

- strażników gminnych/miejskich (Dz.U.2010r. nr 150 poz.1012)

 

Badania psychologiczne obejmują:

- określenie poziomu rozwoju intelektualnego,

- opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,

- określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

 

Uwaga !

Zakres badań psychologicznych może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog uzna to za konieczne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyżej wymienionych badań, wydaje orzeczenie psychologiczne. Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia. Osoba poddająca się badaniu ponosi opłatę za badania niezależnie od jego wyniku. Opłata dotyczy badania, a nie orzeczenia pozytywnego. O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania.

 

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
- nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
- z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
- wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
- uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
- nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
 

Wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni:

- organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi;

- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu;

- schizofrenia, zaburzenia typu schizoferenii (schizotypowe) i urojeniowe;

- zaburzenia nastroju (afektywne);

- zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną;

- przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adapatacyjne;

- przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;

- zaburzenia osobowości;

- zaburzenia nawyków i popędów;

- zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);

- upośledzenie umysłowe;

- całościowe zaburzenia rozwojowe;

- zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

 

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (uwaga nowe, zastąpiło poprzednie z roku 2000)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

Zgłoszenie

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę:
+48 71 332 36 70 lub +48 71 361 60 35


Jeśli nie możesz do nas zadzwonić, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą na podany numer telefonu lub adres email w ciągu 2h*


* w godzinach naszej pracy 8:00 - 21:00

Wszystkie pola są obowiązkowe.

Częste pytania

 • Jak przygotować się do badania?

  Na badania psychologiczne należy zgłosić się wypoczętym i zdrowym. Na dobę przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani żadnych substancji mogących zaburzać sprawność psychofizyczną. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy (w przypadku badania kierowców), okulary (jeżeli badany używa). Należy również przedstawić skierowanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych, osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu oraz sprawców wypadków – bez skierowania osoby te nie mogą przystąpić do badania.

 • Jak długo trwa badanie?

  Badanie psychologiczne z zakresu psychologii transportu i/lub medycyny pracy. trwa w zależności od tempa pracy badanego najczęściej około 1 godzinę. Po przeprowadzeniu badania badający psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

 • Jak często wykonuje się badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

  Częstotliwość badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu uwarunkowana jest tym, z jakiego powodu wykonują Państwo takie badania, bowiem charakteryzują się one różnymi okresami ważności. Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy. Z kolei kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, egzaminatorzy, instruktorzy oraz kierujący tramwajem wykonują takie badania co 5 lat do momentu uzyskania 65 roku życia, natomiast po ukończeniu 65 lat badanie należy wykonywać raz w roku. W przypadku skierowania z Urzędu Miasta, Starostwa lub z Policji badanie psychotechniczne wykonuje się tylko raz. Otrzymane orzeczenie należy przedstawić zazwyczaj w Wydziale Komunikacji lub w Instytucji, w której wydano skierowanie. Gdy kierowca otrzyma kolejne skierowanie wówczas badanie należy powtórzyć w całości.

 • Jak wygląda badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

  W przypadku osób posiadających skierowanie na badanie należy zgłosić się na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania. Pierwszym krokiem jest kontakt telefoniczny z rejestracją Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii w celu umówienie wizyty z psychologiem transportu, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach dopasujemy termin wizyty do Państwa potrzeb i dyspozycji czasowej. Po pojawieniu się na umówionej wizycie w pracowni psycholog wykonujący badanie weryfikuje tożsamość osoby badanej. Badanie składa się z trzech etapów. Pierwszą częścią jest przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu z osobą badaną, składającego się z rozmowy dotyczącej dotychczasowego zatrudnienia i przedstawieniu ogólnych informacji o o sobie. Następnie psycholog transportu przeprowadza badanie w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne i obserwację osoby badanej. Trzecim etapem będzie badanie na aparatach oceniających sprawność psychoruchową w które wyposażona jest nasza pracownia badań psychotechnicznych. Całościowe badanie umożliwia ocenę i opis osoby badanej pod względem: sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej oraz sprawności psychochomotoryczej. Badania psychotechniczne w pracowni Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii przeprowadzane są w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.

 • Co można zrobić w sytuacji, kiedy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

  Przede wszystkim na badanie należy zgłosić się w dobrym stanie fizycznym, bowiem często przyczyną gorszego wyniki jest przemęczenie, mała ilość snu, spożywanie poprzedniego dnia alkoholu, innych środków działających podobnie lub choroba. Jeżeli przed planowanym badaniem organizm narażony jest na wymienione czynniki najlepszym rozwiązaniem będzie przełożenie badania na inny termin. Mimo to, jeżeli badanie zakończy się wynikiem niekorzystnym można starać się o ponowne powtórzenie w innym terminie. Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia psychologicznego po przeprowadzonym badaniu można złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. Odwołanie należy złożyć na piśmie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jeśli osoba badana po negatywnym orzeczeniu nie odwoła się, wówczas badanie psychologiczne można wykonać po upływie roku. Inaczej wygląda sytuacja jeśli badanie psychologiczne było wykonane na wniosek lekarza (skierowanie na konsultację), wówczas to lekarz decyduje o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jako specjalistyczny ośrodek medyczny z dużym doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, iż sytuacja badania może u niektórych osób wywoływać lek przed oceną i dlatego staramy się zapewnić Państwu życzliwą atmosferę oraz dogodne warunki badania.

 • Czy wada wzroku może być przeciwwskazaniem do uzyskania pozytywnego orzeczenia psychologicznego?

  Podczas badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u osoby badanej. Na potrzeby lekarzy medycyny pracy wykonujemy badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie i wydajemy wynik konsultacji. Jeżeli osoba badana używa okularów lub soczewek, należy je koniecznie zabrać ze sobą na badanie. Brak okularów podczas badania może wpłynąć na obniżenie wyników czy wydłużenie czasu trwania badania ze względu na słabe widzenie.

 • Czy pracownia jest wpisana na listę Marszałka Wojewódzkiego?

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii wpisane jest na listę Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną o numerze 143/2017 i dysponujemy upoważnieniem do prowadzenia badań psychotechnicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w siedzibie DCP przy ulicy Dyrekcyjnej 37/47 we Wrocławiu.

 • Jaka jest obowiązująca podstawa prawna badań psychotechnicznych?

  - Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym


  - Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym


  - Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


  - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.