Badania na broń w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

Są to obowiązkowe badania dla osób posiadających lub chcących posiadać broń ostrą i gazową oraz mat. wybuchowe. Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Przeprowadzane badania na broń skierowane są do:

- osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)

- osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)

- osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)

- inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)

- kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)

- kuratorów sądowych (Dz.U. 01.98.1071)

- detektywów (Dz. U. 04.121.1265)

- strażników gminnych/miejskich (Dz.U.2010r. nr 150 poz.1012)

 

Badania psychologiczne obejmują:

- określenie poziomu rozwoju intelektualnego,

- opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,

- określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

 

Uwaga !

Zakres badań psychologicznych może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog uzna to za konieczne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyżej wymienionych badań na broń wydaje orzeczenie psychologiczne. Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia. Osoba poddająca się badaniu na broń we Wrocławiu ponosi opłatę za badania niezależnie od jego wyniku. Opłata dotyczy badania, a nie orzeczenia pozytywnego. O orzeczeniu pozytywnym decyduje wynik badania.

 

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
- nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
- z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
- wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
- uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
- nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
 

Wykaz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, które zostaną wykryte po badaniu na broń, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni:

- organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi;

- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu;

- schizofrenia, zaburzenia typu schizoferenii (schizotypowe) i urojeniowe;

- zaburzenia nastroju (afektywne);

- zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną;

- przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adapatacyjne;

- przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;

- zaburzenia osobowości;

- zaburzenia nawyków i popędów;

- zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);

- upośledzenie umysłowe;

- całościowe zaburzenia rozwojowe;

- zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

 

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (uwaga nowe, zastąpiło poprzednie z roku 2000)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni

Zgłoszenie

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę:
+48 71 332 36 70 lub +48 71 361 60 35


Jeśli nie możesz do nas zadzwonić, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą na podany numer telefonu lub adres email w ciągu 2h*


* w godzinach naszej pracy 8:00 - 21:00

Wszystkie pola są obowiązkowe.