Badania psychiatryczne w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

Badanie psychiatryczne obejmuje ocenę stanu psychicznego, z uwzględnieniem czy badany nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z poźn. zm.).

 

Do przeprowadzania badań lekarskich jest uprawniony lekarz, zwany lekarzem upoważnionym, który łącznie spełnia następujące wymagania:

1) posiada prawo wykonywania zawodu,

2) posiada drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii,

3) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.


Podstawa prawna

1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Zgłoszenie

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę:
+48 71 332 36 70 lub +48 71 361 60 35


Jeśli nie możesz do nas zadzwonić, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą na podany numer telefonu lub adres email w ciągu 2h*


* w godzinach naszej pracy 8:00 - 21:00

Wszystkie pola są obowiązkowe.

Częste pytania

 • Jak przygotować się do badania?

  Na badania psychologiczne należy zgłosić się wypoczętym i zdrowym. Na dobę przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani żadnych substancji mogących zaburzać sprawność psychofizyczną. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy (w przypadku badania kierowców), okulary (jeżeli badany używa). Należy również przedstawić skierowanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych, osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu oraz sprawców wypadków – bez skierowania osoby te nie mogą przystąpić do badania.

 • Jak długo trwa badanie?

  Badanie psychologiczne z zakresu psychologii transportu i/lub medycyny pracy. trwa w zależności od tempa pracy badanego najczęściej około 1 godzinę. Po przeprowadzeniu badania badający psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

 • Jak często wykonuje się badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

  Częstotliwość badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu uwarunkowana jest tym, z jakiego powodu wykonują Państwo takie badania, bowiem charakteryzują się one różnymi okresami ważności. Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy. Z kolei kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, egzaminatorzy, instruktorzy oraz kierujący tramwajem wykonują takie badania co 5 lat do momentu uzyskania 65 roku życia, natomiast po ukończeniu 65 lat badanie należy wykonywać raz w roku. W przypadku skierowania z Urzędu Miasta, Starostwa lub z Policji badanie psychotechniczne wykonuje się tylko raz. Otrzymane orzeczenie należy przedstawić zazwyczaj w Wydziale Komunikacji lub w Instytucji, w której wydano skierowanie. Gdy kierowca otrzyma kolejne skierowanie wówczas badanie należy powtórzyć w całości.

 • Jak wygląda badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu?

  W przypadku osób posiadających skierowanie na badanie należy zgłosić się na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania. Pierwszym krokiem jest kontakt telefoniczny z rejestracją Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii w celu umówienie wizyty z psychologiem transportu, bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach dopasujemy termin wizyty do Państwa potrzeb i dyspozycji czasowej. Po pojawieniu się na umówionej wizycie w pracowni psycholog wykonujący badanie weryfikuje tożsamość osoby badanej. Badanie składa się z trzech etapów. Pierwszą częścią jest przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu z osobą badaną, składającego się z rozmowy dotyczącej dotychczasowego zatrudnienia i przedstawieniu ogólnych informacji o o sobie. Następnie psycholog transportu przeprowadza badanie w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne i obserwację osoby badanej. Trzecim etapem będzie badanie na aparatach oceniających sprawność psychoruchową w które wyposażona jest nasza pracownia badań psychotechnicznych. Całościowe badanie umożliwia ocenę i opis osoby badanej pod względem: sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej oraz sprawności psychochomotoryczej. Badania psychotechniczne w pracowni Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii przeprowadzane są w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.

 • Co można zrobić w sytuacji, kiedy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

  Przede wszystkim na badanie należy zgłosić się w dobrym stanie fizycznym, bowiem często przyczyną gorszego wyniki jest przemęczenie, mała ilość snu, spożywanie poprzedniego dnia alkoholu, innych środków działających podobnie lub choroba. Jeżeli przed planowanym badaniem organizm narażony jest na wymienione czynniki najlepszym rozwiązaniem będzie przełożenie badania na inny termin. Mimo to, jeżeli badanie zakończy się wynikiem niekorzystnym można starać się o ponowne powtórzenie w innym terminie. Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia psychologicznego po przeprowadzonym badaniu można złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał. Odwołanie należy złożyć na piśmie w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jeśli osoba badana po negatywnym orzeczeniu nie odwoła się, wówczas badanie psychologiczne można wykonać po upływie roku. Inaczej wygląda sytuacja jeśli badanie psychologiczne było wykonane na wniosek lekarza (skierowanie na konsultację), wówczas to lekarz decyduje o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Jako specjalistyczny ośrodek medyczny z dużym doświadczeniem zdajemy sobie sprawę, iż sytuacja badania może u niektórych osób wywoływać lek przed oceną i dlatego staramy się zapewnić Państwu życzliwą atmosferę oraz dogodne warunki badania.

 • Czy wada wzroku może być przeciwwskazaniem do uzyskania pozytywnego orzeczenia psychologicznego?

  Podczas badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u osoby badanej. Na potrzeby lekarzy medycyny pracy wykonujemy badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie i wydajemy wynik konsultacji. Jeżeli osoba badana używa okularów lub soczewek, należy je koniecznie zabrać ze sobą na badanie. Brak okularów podczas badania może wpłynąć na obniżenie wyników czy wydłużenie czasu trwania badania ze względu na słabe widzenie.

 • Czy pracownia jest wpisana na listę Marszałka Wojewódzkiego?

  Dolnośląskie Centrum Psychoterapii wpisane jest na listę Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Posiadamy zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną o numerze 143/2017 i dysponujemy upoważnieniem do prowadzenia badań psychotechnicznych zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w siedzibie DCP przy ulicy Dyrekcyjnej 37/47 we Wrocławiu.

 • Jaka jest obowiązująca podstawa prawna badań psychotechnicznych?

  - Ustawa z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym


  - Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym


  - Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy


  - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników


  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.